Domů /Obchodní informace /Ochrana soukromí

Podmínky ochrany soukromí e-shopu attipas.cz

Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 14. 3. 2023.

Přečtěte si, prosím, tyto podmínky ochrany soukromí, protože náš vztah s Vámi při používání e-shopu attipas.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen "POS").

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání e-shopu.

1.2. Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu je společnost ags 92 s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2515/18, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 48110591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16210, založená v České republice (dále jen "ags 92").

1.3. Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých ags 92 poskytujete své Osobní údaje a o způsobu jakým ags 92 nakládá s Osobními údaji, které o Vás získá.

1.4. Vzhledem ke skutečnosti, že k zakoupení zboží přes e-shop je nezbytné poskytnout ags 92 Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci jako smluvní strany (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa a telefonní číslo) je pro používání e-shopu nezbytné, abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prozkoumání a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, nakolik odsouhlasením těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a používat e-shop.

1.5. Na účely těchto POS mají následovné pojmy tento význam:

"Pseudonymizované údaje" znamenají informace a údaje o všech uživatelích e-shopu nebo jednotlivých kategoriích a skupinách uživatelů e-shopu, které jsou anonymizovány a zpracovány do formy, která již neumožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu bez použití dodatečných dat.

"Osobní údaje" znamenají všechny informace a údaje (které mohou obsahovat i osobní údaje a i zvláštní kategorie citlivých osobních údajů), které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, která je nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována, a které při provozu e-shopu budou nahrané do informačního systému e-shopu.

 "Třetí osoby" znamenají jiné osoby jako ags 92 a zprostředkovatelé.

1.6. Jakékoliv pojmy, které nejsou definované v těchto POS mají stejný význam jaký je jim daný v platných Všeobecných podmínkách používaní e-shopu (VPP).

2. Poskytnutí Osobních údajů

2.2. Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit nakolik takové Osobní údaje poskytnete, avšak bez vyplnění některých Osobních údajů Vám nemusí být umožněno dokončit Vaši objednávku zboží nebo vytvořit zákaznické konto.

2.3. Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a ags 92 se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. ags 92 nezodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů při objednávání zboží.

2.4. ags 92 postupuje při zpracovávaní Osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3. Zpracování Osobních údajů

3.1. Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů, které nám poskytnete při vytváření zákaznického konta (Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa) je nezbytné pro zpracování těchto Osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu mezi Vámi a ags 92 vznikajícího vytvořením zákaznického konta.

3.2. Používáním e-shopu (objednáváním zboží a vytvořením zákaznického konta) zároveň poskytujete ags 92 Osobní údaje, umožňující Vaši nepřímou identifikaci, jde především o následující Osobní údaje, které jsou používány především za účelem vytvoření Pseudonymizovaných údajů:

a) informace a data ze zařízení, které používáte na používání e-shopu, které mohou zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení;

b) data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdekoliv přistupujete k e-shopu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);

c) údaje o Vašem používaní e-shopu a o transakcích a obchodech, které jste prostřednictvím e-shopu realizovali;

d) informace získané prostřednictvím tzv. cookies a jiných zařízení na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích zařízeních našich obchodních partnerů nebo zprostředkovatelů sociálních sítí, které kdykoliv do e-shopu zahrneme;

e) informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích);

f) informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginov provozovaných třetími stranami, např. Facebook „Líbí se mi“ (Like Button) a podobné.

3.3. Osobní údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete ags 92 za účelem:

a) jejich přijetí, uložení a zpracování v systému e-shopu a přiřazení k Vaší objednávce;

b) jejich přijetí, uložení a zpracování za účelem vyřízení Vaší objednávky;

c) komunikace s třetími stranami při vyřizování Vaší objednávky;

d) jejich pseudonymizaci do formy, která už neumožní identifikovat konkrétní osobu;

e) automatického vyplnění Vašich Osobních údajů při vytváření objednávky po přihlášení do zákaznického konta;

f) jejich poskytnutí poradcům, zástupcům, auditorům, advokátům ags 92 a jiným podobným osobám při řešení případných sporů nebo plnění zákonných povinností;

g) poskytovaní technické podpory e-shopu, jeho analytického a statistického zpracování, rozvoje e-shopu, bráněná zneužívaní e-shopu, vyhodnocení rizik, plnění podmínek všeobecně závazných právních předpisů.

3.4. Osobní údaje podle tohoto článku POS budou uschované po dobu existence Vášeho zákaznického konta a/nebo po dobu nevyhnutelnou na vyřízení Vaší objednávky a splnění smluvních a zákonných povinností související s Vaší objednávkou anebo existencí zákaznického konta.

3.5. Zpracování Vašich osobních údajů můžete namítat na emailové adrese info@attipas.cz.

4. Vaše práva při zpracování Osobních údajů

4.1. Máte právo požadovat od ags 92 potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může ags 92 zpoplatnit) a informace o

a) účelu zpracování osobních údajů;

b) kategorii zpracovaných osobních údajů;

c) identifikaci příjemců nebo o kategorii příjemců, kterému byli nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;

d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích tomu určené;

e) právu požadovat od ags 92 opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů;

f) právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů;

g) zdroji Osobních údajů, pokud Osobní údaje nebyly získány od Vás;

h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jako o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

4.2. Máte právo požadovat od ags 92 aby bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a s ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.

3. Máte právo požadovat od ags 92 aby bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se Vás týkají jestliže:

a) už nejsou potřebné na účel, na který se získali nebo jinak zpracovali;

b) jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním;

c) namítáte jejich zpracování;

d) se Vaše Osobní údaje získali nezákonně,

e) je důvodem pro výmaz splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je Česká republika vázaná; nebo

f) byly osobní údaje získané v souvislosti s nabídkou služeb ags 92.

4.4. Máte právo požadovat od ags 92 aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů když:

a) namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího ags 92 ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

c) ags 92 už nepotřebuje Osobní údaje na účel zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku.

4.5. Máte právo požadovat od ags 92 aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby ags 92 přeneslo tyto Osobní údaje jinému provozovateli.

4.6. Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.

4.7. Práva použitelné podle tohoto článku POS u ags 92 si můžete uplatnit písemně zasláním písemného oznámení o uplatnění práva na adresu společnosti ags 92 uvedenou výše nebo na e-mailovou adresu info@attipas.cz.

5. Použití Osobních údajů a Pseudonymizovaných údajů

5.1. ags 92 může Osobní údaje poskytnout třetím osobám (zprostředkovatelem), které pro ags 92 dodávají zboží a služby a svým poradcem, zástupcům, auditorům, advokátem a jiným podobným osobám za účelem jejich zpracování v souladu s těmito POS. Zmíněný zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy s ags 92 a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle GDPR a Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

5.2. ags 92 může Pseudonymizované údaje a jiné podobné data a informace o uživatelích poskytnout bez omezení třetím stranám a marketingovým partnerům.

5.3. ags 92 může Osobní údaje, Pseudonymizované údaje jakož i jiná data a informace o uživatelích převést, použít a zpracovat i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména Spojených států amerických. Přenos Vašich osobních údajů do Spojených států amerických probíhá v režimu Privacy Shield – dohody EU s USA o transatlantickém předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států amerických pro komerční účely.

6. Bezpečnost

6.1. Veškeré Osobní údaje a jiná data a údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny vhodnými technickými prostředky a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administrativní, technické a personální opatření pro zajištění bezpečnosti Osobních údajů.

6.2. Bez ohledu na všechny naše opatření k zajištění bezpečnosti přenášených dat je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.

6.3. Části e-shopu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány ags 92. ags 92 nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.

7. Pravidla používaní Cookies

7.1. ags 92 na e-shopu používá Cookies na získávání informací o uživatelích. Cookie je malý datový soubor, který ukládá ve Vašem zařízeních (např. V mobilním zařízení nebo počítači) při používání e-shopu a na určitou dobu uchovává informace o Vašich zařízeních, krocích i nastaveních. Soubor Cookie umožní e-shopu při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.

7.2. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz. na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit, jak má zpracovávat Cookies včetně možnosti používání Cookies úplně zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního Cookie. Berte však na vědomí, že některé části e-shopu nemusí bez použití Cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.

7.3. ags 92 může umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito POS. ags 92 také může umožnit našim obchodním partnerům a třetím stranám umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies (např. Google Analytics a jiné), které tímto obchodním partnerům a třetím stranám umožní získávat informace o Vás.

7.4. V rámci e-shopu můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření Vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší příští návštěvě e-shopu.

7.5. E-shop může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. Web beacon, Flash cookies, sledovací URL).

7.6. ags 92 používá Cookies a podobné sledovací nástroje na vícero účelů, zejména za účelem:

a) zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;

b) zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;

c) monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity e-shopu a jeho zlepšení;

d) zabránění zneužití e-shopu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.

7.7. Naši obchodní partneři a třetí osoby používají Cookies, které jim umožní lépe poskytovat jejich služby. a také za účelem prevence a zjištění podvodného chování.

8. Změny POS

8.1. Jsme oprávněni kdykoliv jednostranně změnit nebo upravovat POS. Nové znění POS bude účinné zveřejněním na webové stránce nebo případně mobilní aplikaci e-shopu. V případě, že uživatel e-shopu do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho ags 92 o změně informovala prostřednictvím emailové komunikace nebo mobilní aplikace e-shopu, neoznámí společnosti ags 92 svůj nesouhlas s novým zněním POS a z tohoto důvodu od smlouvy neodstoupí, tyto POS se stanou účinnými pro další právní vztahy smluvních stran. Pokud uživatel e-shopu nesouhlasí se zněním POS, není oprávněn tento e-shop dále využívat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto POS na třetí osobu bez souhlasu ags 92.

9.2. Tyto POS obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a ags 92 ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a ags 92 ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu.

9.3. Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto POS ze strany ags 92 neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a ags 92 je oprávněno kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.

9.4. Pokud by některá ustanovení těchto POS a smlouvy uzavřené mezi Vámi a ags 92 měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení POS. Namísto neplatných ustanovení POS se použijí ustanovení obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.

9.5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí adresát nepotvrdí zpětnou e-mailovou zprávou (postačuje i potvrzení o přečtení zasláno automaticky emailovým klientem). Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručováno prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.

9.6. Na základě těchto POS vzniká mezi Vámi a ags 92 smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto POS nebo užívání e-shopu či související s těmito POS nebo e-shopu budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i ags 92 souhlasíte s tím, že takové spory bude podléhat jurisdikci těchto soudů.

9.7. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese info@attipas.cz.

Nyní jste registrovaní
Můžete se přihlásit

OK